پیدا

غریبه آشنا

درخواست حذف اطلاعات

تو تلخی کهنه ای من تلخیِ زهرم...